شرکت تجهیز انرژی بامین
 فیلتر سپراتور گاز فیلترسپراتورها ، جداکننده های دو مرحله ای هستند که در مرحله اول گاز با ورود به داخل مخزن از فیلتر المنت‌های استوانه ای از الیاف شیشه ساخته می شوند، عبور می نماید و ذرات جامد موجود در گاز تا سایز 5 میکرون با دقت 99 درصد از گاز جدا می شوند. گاز خروجی از فیلتر المنت ها دارای قطرات مایع می باشد که در نتیجه عبور از فیلتر المنت ها با اتحاد بیشتر و به صورت قطرات بزرگ تر وارد بخش رطوبت گیر می شود. محفظه رطوبت‌گیر (Vane Pack) شامل تیغه های فلزی موج دار است که گاز مرطوب از میان این تیغه ها عبور می نماید و با تغییر جهت در محل های موج تیغه ها، قطرات مایع با برخورد به بدنه تیغه و سقوط به پایین از همراهی جریان گاز باز می مانند و از گاز جدا می شوند و از آنجا به محفظه نگه داری مایع و ذرات جامد رسوب شده در مرحله اول، منتقل می شود. با توجه به رسوب ذرات جامد و اشباع شدن فیلترها و نیاز تعویض آنها، فیلتر سپراتور‌ها مجهز به یک درب سریع بازشونده ساخته می شوند. این درب امکان بازرسی های دوره ای داخل مخزن و خارج کردن المنت ها را فراهم می سازد. پروژه های انجام شده در این خصوص عبارتند از:

ردیف

سال اجرا

شرح تجهيزات

تعداد

کارفرما

1

1393

فیلترسپراتور با ظرفیت 15,000 مترمکعب استاندارد

1

شرکت گاز استان زنجان

2

1394

فیلترسپراتور با ظرفیت 50,000 مترمکعب استاندارد

2

شرکت گاز استان زنجان

 

آدرس