شرکت تجهیز انرژی بامین
 گرمکن های گازی این گرمکن ها که از نوع غیر مستقیم و با کمک سیال واسطه (آب) عمل کرده و در ایستگاه‌های گاز جهت گرم کردن گاز و جلوگیری از یخ زدن بکار گرفته می شود. این گرمکن های مجهز به یک مخزن اصلی، کویل گاز، لوله آتش (Fire Tube)، مخزن انبساط و سیستم مشعل می‌باشند. مخزن اصلی در برگیرنده کویل گاز، لوله آتش می باشد و به مخزن انبساط که در بالای مخزن اصلی قرار گرفته است، متصل می باشد و با مخلوط آب و گلایکول پر شده است. کویل گاز و لوله آتش در مخلوط آب و گلایکول مستغرق می باشد. با روشن شدن مشعل، گاز سوختی به همراه هوا در لوله آتش می سوزد وگرمای احتراق به مخلوط آب و گلایکول منتقل شده و سبب گرمایش این مخلوط می شود. گاز سرد با جاری شدن در کویل گاز و دریافت گرمای مخلوط آب و گلایکول گرم شده و از سوی دیگر خارج می شود. پروژه های انجام شده در این خصوص عبارتند از:

ردیف

سال اجرا

شرح تجهيزات

تعداد

کارفرما

1

1396

تامین کویل و فایر تیوب گرمکن گازی با ظرفیت 10000 مترمکعب استاندارد

1

شرکت گاز استان اردبیل

2

1396

تامین کویل و فایر تیوب گرمکن گازی با ظرفیت 30000 مترمکعب استاندارد

1

شرکت گاز استان اردبیل

3

1396

تامین کویل گرمکن گازی با ظرفیت 50000 مترمکعب استاندارد

1

شرکت گاز استان گیلان

4

1397

ساخت کویل گرمکن های گازی با ظرفیت 30000 و 50000 مترمکعب استاندارد

7

شرکت گاز استان زنجان

 

آدرس